خانه » برچسب: آیا ﻧﺎﻡ اﺻﺤﺎبی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺗﻮﺳﻄ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﺪانی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮبی ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ ﺑﻮﺩند، ﺳﻨﮓ ﺭا اﺯ ﺳﺮ ﺭاﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﺩاﺩند، رقیم است؟ جریانشان چه بود؟ آیا اصحاب رقیم همان اصحاب کهف هستند؟

آرشیو برچسب: آیا ﻧﺎﻡ اﺻﺤﺎبی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺗﻮﺳﻄ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﺪانی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮبی ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ ﺑﻮﺩند، ﺳﻨﮓ ﺭا اﺯ ﺳﺮ ﺭاﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﺩاﺩند، رقیم است؟ جریانشان چه بود؟ آیا اصحاب رقیم همان اصحاب کهف هستند؟

آیا اصحاب رقیم، همان اصحاب کهف بودند و یا گروهی بودند که در غاری گرفتار شده و با یادآوری اعمال نیکشان نجات یافتند؟

آیا ﻧﺎﻡ اﺻﺤﺎبی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﺎﺭ ﺗﻮﺳﻄ ﺳﻨﮓ ﺯﻧﺪانی ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎی ﺧﻮبی ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻡ ﺩاﺩﻩ ﺑﻮﺩند، ﺳﻨﮓ ﺭا اﺯ ﺳﺮ ﺭاﻩ ﺣﺮﻛﺖ ﺩاﺩند، رقیم است؟ جریانشان چه بود؟ آیا اصحاب رقیم همان اصحاب کهف هستند؟

ادامه مطلب »

تازه ترین ها