پدروسا از زمانی که مدیر MASP شد، تعداد آثار زنان را در مجموعه موزه افزایش داد و مجموعه نمایشگاه‌های «Histórias» را افتتاح کرد که هنرمندان و جنبش‌هایی را که قبلاً نادیده گرفته شده بودند به منصه ظهور می‌رساند. در سال ۲۰۱۸، او نمایشگاه “Histórias Afro-Atlânticas” را برگزار کرد که بر نقش برزیل در تجارت برده در اقیانوس اطلس از قرن شانزدهم تا نوزدهم متمرکز بود.

پدروسا یک کیوریتور باتجربه دوسالانه است که به عنوان متصدی غرفه سائوپائولو در نهمین دوسالانه شانگ‌های در سال ۲۰۱۲ حضور داشت. حضور در دوازدهمین دوسالانه استانبول در سال ۲۰۱۱ و بیست و چهارمین بینال سائوپائولو در سال ۱۹۹۸ از دیگر فعالیت‌های اوست.

نسخه ۲۰۲۲ دوسالانه ونیز با عنوان «شیر رویاها» که توسط سیسیلیا المانی سازماندهی شد، تأکید بی‌سابقه‌ای بر زنان و هنرمندان کمتر دیده شده داشت. روبرتو سیکوتو، رئیس بینال عقیده دارد که ضروری است بر اساس آنچه از نمایشگاه قبلی به وجود آمده است، انتخاب بعدی خود را هدایت کنیم.

او می‌گوید: «پدروسا به دلیل شایستگی و اصالتی که در طراحی نمایشگاه‌هایش با دیدی باز به دوره معاصر نشان داده است، شهرت دارد و در عین اینکه جهان را مشاهده می‌کند، نمی‌تواند ماهیت مبدا خود را نادیده بگیرد. تحت رهبری پدروسا، اکنون بینال ونیز ممکن است بیش از هر زمان دیگری هنر معاصر را نه برای ارائه فهرستی از چیزهای موجود آن، بلکه برای شکل دادن به تضادها، گفتگوها و خویشاوندی‌ها، که هنر بدون آن‌ها عاری از شیره حیاتی است، مورد توجه قرار دهد.»

۵۵۵۵