خانه » همه » مذهبی » خداوند در قران تعیین جنسیت را کار خدا دانسته است. ولی با روش های پزشکی جنسیت بچه تعیین میشود. ایا این دو با هم منافات ندارد؟

خداوند در قران تعیین جنسیت را کار خدا دانسته است. ولی با روش های پزشکی جنسیت بچه تعیین میشود. ایا این دو با هم منافات ندارد؟

بر خلاف نظر اکثر مردم علوم تجربی، غیر قطعی و تغییرپذیرند. گاه به غلط آن را با علوم ریاضی مقایسه می نمایند. فیلسوفان علم معتقدند در علوم تجربی چیزی به نام قانون قطعی و یقینی وجود ندارد. هر گزاره ای که در علوم تجربی است همگی نظریّه و قوانین تجربی ارزش کاربردی صرف دارند. ارزش هستی شناسانه آنها کمتر از گمان عموم مردم است. علوم حسّی غیر از علوم تجربی و اطّلاعاتی جزئی (غیر کلّی ) هستند. مستقیم از طریق حواسّ به دست می آیند و هیچ گونه استدلالی در آنها وجود ندارد، تا سخن از درستی یا نادرستی آنها باشد. بر این اساس ، اینکه کره ماه گرد است یا سطح آن پوشیده از گودالهایی می باشد یا اینکه فلان حیوان در فلان منطقه زندگی می کند یا اینکه نور سفید بعد از گذر از منشور ، به هفت رنگ تجزیه می شود و … ، هیچکدام جزء مسائل علوم تجربی محسوب نمی شوند و همگی علوم حسّی می باشند. ورنر هایزنبرگ کاشف اصل عدم قطعیّت گفته: « فرمولهای ریاضی جدید دیگر خود طبیعت را توصیف نمی کنند ، بلکه بیانگر دانش ما از طبیعت هستند. ما مجبور شده ایم که توصیف طبیعت را که قرنها هدف واضح علوم دقیقه به حساب می آمد کنار بگذاریم. تنها چیزی که فعلاً می توانیم بگوییم این است که در حوزه ی فیزیک اتمی جدید ، این وضعیّت را قبول کرده ایم ؛ زیرا آن به حدّ کافی تجارب ما را توضیح می دهد. » (1)؛ کمبل: « حوزه ی کار فیزیک مطالعه ی یک جهان خارجی نیست ؛ بلکه مطالعه ی بخشی از جهان داخلی تجارب است. و دلیلی وجود ندارد که ساختارهایی نظیر … که ما وارد می کنیم تناظری با واقعیّت خارجی داشته باشند.» (2)؛ خدای متعال نظام سبب و مسببی را در این عالم حکمفرما نموده است. در واقع معجزه هم ناشی از قوانین ناشناخته ای که تاکنون بشر آنها را تجربه ننموده برگرفته میشود. حاکمیت خدای متعال بر اساس حکمت و علم الهی اسباب انجام امور را در اختیار بشر قرار داده است. علم خداوند همه جانبه است؛ یعنى، همه چیز را مى داند (مافى الارحام) نه فقط جنسیت را، بلکه همه خصوصیات، حتى سرنوشت او را مى داند. این گونه دستگاه ها از زمان معیّنى جنس جنین را معلوم مى کنند و پیش از آن قادر به تشخیص نیستند. بنابر این آیه شریفه نسبت به زمان پیش از تشخیص سونوگرافی، کاملاً صادق است. جالب اینجاست که پیش از رشد فن آورى پزشکى نیز، بشر قادر به تشخیص جنس جنین در زمان معیّنى بوده است. و دستگاه هاى جدید توانسته است تا حدى زمان تشخیص را گسترده تر و چگونگى آن را نیز به استناد علوم تجربی یا علوم حسی دقیق تر نماید.
در عین حال هنوز بشر قادر به تشخیص جنس جنین از آغاز عملیات جفت گیرى آن هم با دقت کامل نیست؛ ولى خداوند متعال نسبت به آن کاملاً آگاه است. چنانکه به همه خصوصیات دیگر آگاه است.
آگاهی خداوند از آن چه که در رحم است محدود به جنسیت نمی شود بلکه جنین دارای خصوصیات دیگری است که انسان نتوانسته به آن دست پیدا کند، مانند: سعادت و شقاوت طفل، استعدادها، ذوق ها، مدت عمر، آگاهی خداوند قبل از نطفه، صفات اخلاقی و روحی و … هر چند بعضی از صفات مانند: شکل ظاهری، طول جسم … را کشف نمایند اما صفات دیگر روحی و غیره، منحصر درعلم خداوند است.
ـــــ
(1). دیدگاههای فلسفی فیزیکدانان معاصر ، ص34.
(2). همان.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد