خانه » همه » مذهبی » سلام۱اینکه اگرامام جماعت نمازقضای یقینی بخواندمیتوان نمازاداوقضای یقینی وقضای احتیاطی رابه اوافتداکرد مطلب صحیحی است۲اگرامام نمازاحتیاطی قضایاادا میخواند ماموم میتواندنمازاحتیاطی قضایااداءرابه اواقتداکند؟

سلام۱اینکه اگرامام جماعت نمازقضای یقینی بخواندمیتوان نمازاداوقضای یقینی وقضای احتیاطی رابه اوافتداکرد مطلب صحیحی است۲اگرامام نمازاحتیاطی قضایاادا میخواند ماموم میتواندنمازاحتیاطی قضایااداءرابه اواقتداکند؟

– اگر امام جماعت نماز واجب ادائی خودش و یا قضای یقینی بخواند اقتدای به اوهیچ اشکالی ندارد -2- لکن اگر نماز خودش را احتیاطا دوباره می خواند یا احتیاطاقضا می کند ماموم نمی تواند نمازادا و قضای حتمی خودش را به او اقتدا نماید بلی اگر امام و ماموم هر دونفر نماز شا رااحتیاطا قضا می کنند و احتیاطشان از یک جهت باشد اقتدا اشکال ندارد ((توضیح المسائل مراجع ج 1 م 1408 و1409 ))

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد