خانه » همه » جدید ترین مطالب تخصصی » کاهش ۶۴ درصدی پروازهای عبوری از ایران

دانلود کتاب های امتحان شده

کاهش ۶۴ درصدی پروازهای عبوری از ایران

بر اساس آخرین جداول و نمودارهای پروازی در ۵۴ فرودگاه کشور، در اسفند ۹۹ نشست و برخاست هواپیماها ۴۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.

کاهش ۶۴ درصدی پروازهای عبوری از ایران

همچنین در اسفند ۹۹ اعزام و پذیرش مسافر ۲۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است و در همین ماه ارسال و پذیرش بار و پست ۳۴ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۸ افزایش داشته است.

کاهش ۶۴ درصدی پروازهای عبوری از ایران

 کاهش ۴۱ درصدی اعزام و پذیرش مسافر در سال ۹۹

در سال ۹۹ تعداد ۲۸۷ هزار و ۴۸۵ فروند نشست و برخاست در ۵۴ فرودگاه کشور انجام شد، همچنین ۲۵ میلیون و ۳۰۵ هزار و ۵۹۷ نفر اعزام و پذیرش مسافر داشتیم و در این ۵۴ فرودگاه کشور، ۲۱۷ میلیون و ۶۵۷ کیلوگرم پذیرش ارسال بار و پست هوایی در این مدت انجام شد.

در سال ۹۸ تعداد نشست و برخاست هواپیماها در ۵۴ فرودگاه کشور ۳۶۴ هزار و ۲۲ فروند، اعزام و پذیرش مسافر ۴۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۴۲۸ نفر و عدد پذیرش ارسال بار و پست ۳۵۸ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۶۲۶ کیلوگرم بود.

در این راستا در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با کاهش ۲۱ درصدی نشست و برخاست، کاهش ۴۱ درصدی اعزام و پذیرش مسافر و کاهش ۳۹ درصدی ارسال و پذیرش بار و پست در ۵۴ فرودگاه کشور مواجه بودیم.

 انجام بیشترین پروازها در مهرآباد

در اسفند ۹۹ ‌فرودگاه مهرآباد با ۳۴.۲۴ درصد بیشترین سهم در نشست و برخاست هواپیماها را به خود اختصاص داد.

کاهش ۶۴ درصدی پروازهای عبوری از ایران

 کاهش ۵۰ درصدی پرواز عبوری در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند ۹۸

در اسفند ۹۹ پروازهای عبوری از فضای کشور نسبت به ماه مشابه سال ۹۸، میزان ۵۰ درصد کاهش داشته است.

در اسفند ۹۹ تعداد ۱۰ هزار و ۹۵ پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم که این رقم نسبت به بهمن ۹۹ که ۹۳۱۱ پرواز عبوری بوده است افزایش داشته است، اما نسبت به اسفند ۹۸ که ۲۰ هزار و ۲۶۴ پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم با کاهش ۵۰ درصدی مواجه است.

 کاهش ۶۴ درصدی پرواز عبوری در سال ۹۹ نسبت به ۹۸

در کل در سال ۹۹ تعداد ۱۰۷ هزار و ۶۱۴ پرواز عبوری از فضای کشور داشتیم که این رقم نسبت به سال ۹۸ که ۲۹۸ هزار و ۲۲۵ پرواز عبوری بود، ۶۴ درصد کاهش دارد.

۲۲۳۲۲۷

درباره admin

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها